OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI

V podjetju za naročnike pripravimo kompletno vsebino občinskega podrobnega prostorskega načrta z vsemi pripadajočimi grafičnimi prilogami.

Skrbimo za tekoč potek postopka priprave OPPN

 • Pripravimo osnutek Sklepa o začetku priprave OPPN;
 • naredimo osnutek OPPN, s katerim nato pridobivamo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora;
 • opravimo analizo smernic, uskladimo zahteve v smernicah ter oblikujemo dopolnjen predlog OPPN;
 • pripravimo gradivo za javno razgrnitev, s strokovnimi stališči do pripomb, in jih kasneje tudi dosledno upoštevamo v vsebini OPPN;
 • pripravimo gradivo za pridobitev mnenj od pristojnih nosilcev urejanja prostora;
 • pripravimo Odlok za sprejetje OPPN.


Pripadajoče grafične priloge ponavadi so:

 • Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana;
 • Aerofoto posnetek;
 • Izsek iz katastrskega načrta;
 • Načrt ureditve območja;
 • Zakoličbeni načrt in lega objektov na zemljišču;
 • Spisek zakoličbenih točk ;
 • Zbirna karta komunalnih vodov s prometno ureditvijo;
 • Prerezi cestnega prostora;
 • Načrt krajinske zasnove;
 • Značilni prerezi.

External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or window