Občinski podrobni prostorski načrt za novo stanovanjsko sosesko v Šentrupertu (2015)

Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom v Šentrupertu (2015)

Občinski podrobni prostorski načrt - Stopnik 10.1 (2014)

Občinski podrobni prostorski načrt za razširitev pokopališča Vače (2013);

Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja Šmartno sever ŠS -2 (januar, 2007);

Občinski lokacijski načrt za območje urejanja Velika Kostrevnica – VK 2 (junij, 2007);

Občinski podrobni prostorski načrt - Gradnja komunalne infrastrukture na področju urejanja ŠP14/1-del, ŠS14/1-2, ŠS14/5-del, območja

razpršene gradnje R ter dostopne poti JP 962170 POSLOVNA CONA LOKARJE (december, 2007);

Občinski podrobni prostorski načrt za razširitev ureditvenega območja ŠM 14/1 (pokopališče) (december, 2007);

Občinski lokacijski načrt za območje ŠS 14/6 – 1 Torovo; občina Vodice (november, 2007)

Občinski podrobni prostorski načrt za razširitev ureditvenega območja ŠŠ 14/7 (Zapoge 1)

Občinski podrobni prostorski načrt za ureditveno območje z oznako Brinjevec-1

...