Zajem prostorskih podatkov iz zraka (z dronom)


Osnova nadaljnjim obdelavam je zajem prostorskih podatkov s fotografiranjem iz zraka. Z nadaljnjo fotogrametrično obdelavo fotografij izdelamo digitalni orto-foto posnetek terena, 3D oblak točk in digitalen model terena.


Spremljanje premikov volumnov

Z zajetjem podatkov terena v različnih časovnih obdobjih in s primerjavo modelov terenov lahko natančno izračunamo in grafično prikažemo premike volumnov med enim in drugim obdobjem snemanja. Primer: spremljanja izkoriščanja mineralnih surovin v kamnolomih, spremljanje izkopov in nasipov na gradbiščih, ipd..