Hišne številke se določijo stanovanjskim ali poslovnim stavbam, ki so evidentirane v katastru stavb in so namenjene stalnemu ali začasnemu bivanju oz. opravljanju poslovne ali druge dejavnosti.

Hišna številka se lahko določi tudi stavbi, ki je evidentirana v katastru stavb in ni stanovanjska ali poslovna stavba, če v njej prebivajo ljudje ali se v njej opravlja dejavnost.

Če stavba še ni evidentirana v katastru stavb, mora vlagatelj poleg zahteve za določitev hišne številke vložiti tudi zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb oziroma izpolniti vprašalnik v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.