V postopku določitve zemljišča pod stavbo se evidentira  objekt v zemljiški kataster. Ta postopek je v primeru novogradenj nujen za pridobitev hišne številke.

Na terenu geodet izmeri zunanje gabarite objekta in te evidentira v zemljiškem katastru. Obvezna sestavina elaborata določitev zemljišča pod stavbo je  tudi elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.