V zbirnem katastru GJI vodi Geodetska Uprava osnovne podatke o vseh vrstah GJI, med katere spadajo vodovodno, kanalizacijsko, cestno, toplovodno in energetsko omrežje, elektronske komunikacije in drugi objekti, ki so v javni rabi. Izdelava katastrov vodovodnega in komunalnega omrežja, objektov ter opreme na območju občine. Sestavni del so lahko tudi strojne sheme objektov in naprav, ki so zelo pomembne za vzdrževanje sistema.
 
IZVEDBA ZAJEMA:
  • pripravo podlog kot osnovo za zajem,
  • terenski GPS zajem poteka trase,
  • obdelava plasti kot celote,
  • zapis v standardnem GIS formatu,
  • izdelava strojnih shem objektov na trasi,
  • izdelava elaborata in predajo v obliki za predajo v zbirni kataster (GJI).

CILJI NALOGE:
  • vzpostavitev katastra komunalnega omrežja z opremo,
  • izdelava strojnih shem opreme omrežja (v dogovoru z naročnikom),
  • verodostojno kategorizirano glede na identifikacijo na terenu s pomočjo naročnika,
  • predano v standardnem formatu za takojšnjo nadaljnjo rabo v GIS sistemu občine,
  • priprava katastra v obliki za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI).